Gönüllülük Beyanımız

İstanbul Gönüllüsü olarak;                                        

 1. İstanbul Gönüllüleri vizyonu, misyonu ve hedefleri doğrultusunda planlanan gönüllü çalışmalarını sürdüreceğimi,
 2. İstanbul Gönüllüleri Ortak Değer ve Etik Kurallarına (İGODEK) uygun davranacağımı ve bu kuralları temel alıp uygulayacağımı,
 3. İstanbul Gönüllüleri faaliyetlerinde yetki ve sorumluluklarım dışında çalışma yapmayacağımı,
 4. İstanbul Gönüllüleri faaliyetlerimde İstanbul Gönüllüleri yönetiminin yönlendirmelerine uygun davranacağımı,
 5. İstanbul Gönüllüleri faaliyetleri kapsamında kullanılan hiçbir ekipman ve malzemeyi izinsiz almayacağımı, kullanmayacağımı ve dağıtmayacağımı,
 6. İstanbul Gönüllüleri adı altında yürütülecek tüm çalışmalarda tüm gönüllü ve paydaşlarla anlayışlı ve uyumlu şekilde çalışarak, ekip çalışmalarına destek vereceğimi,
 7. İstanbul Gönüllüleri web sitesi, sosyal medya vb. iletişim platformlarını aktif olarak kullanacağımı ve duyuruları takip edeceğimi,
 8. İnsan haklarına saygılı davranacağımı, kültürel farklılıklara saygı duyarak; din, dil, ırk, mezhep, sosyo-ekonomik farklılık ve cinsiyet ayrımı gözetmeden tüm İstanbul Gönüllüleri paydaşlarına eşit mesafede olacağımı,
 9. İstanbul Gönüllüleri bünyesinde herhangi bir dini, siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte bulunmayacağımı,
 10. Kendi isteğimle gönüllü olarak görev aldığımı, içinde yer aldığım gönüllü faaliyetlerini şahsi ticari faaliyetlerimle ilişkilendirmeyeceğimi, herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi,
 11. İstanbul Gönüllüleri faaliyetlerinde vaat ettiğim sürelerde çalışacağımı, zaman planlamasına uyacağımı, üzerime aldığım sorumlulukları yerine getireceğimi, getiremeyeceğim durumlarda vaktinde devredeceğimi,
 12. Sorumlu olduğum ve görev aldığım çalışmalarla ilgili toplantılara, organizasyonlara, gönüllü eğitim ve seminerlere katılacağımı, katılamayacağım durumlarda önceden bilgi vereceğimi,
 13. Katılmayı ve destek vermeyi taahhüt ettiğim faaliyetin uygulanmasında, kişisel nedenlerden kaynaklanan aksaklık yaşanmasına izin vermeyeceğimi, zorunlu neden olması durumunda önceden bilgi vereceğimi,
 14. Gönüllülük görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan herhangi bir aksaklık durumunda, öncelikle birlikte çalıştığım sorumlu ile konuyu paylaşacağımı, aksaklığın çözülmemesi halinde bir üst sorumlu ile bağlantı kurup, çözüm bulmak için ortak hareket edeceğimi,
 15. Kişisel nedenlerden kaynaklanan sorunlarımı gönüllü çalışmalarına taşımayacağımı,
 16. İstanbul Gönüllüleri adı altında hiçbir maddi yardım taahhüt etmeyeceğimi, maddi yardım amacıyla kimseden para toplamayacağımı, ayni yardım gerektiği zaman onay alacağımı,
 17. İstanbul Gönüllüleri arasında maddi ilişki geliştirmeyeceğimi, ticaret yapmayacağımı, para toplamayacağımı, kimseden para ya da maddi başka bir şey ödünç almayacağımı,
 18. İstanbul Gönüllüleri faaliyetleri sırasında birlikte çalıştığım diğer gönüllülere sözlü veya fiziki tacizde bulunmayacağımı, malına zarar vermeyeceğimi,
 19. İstanbul Gönüllüleri faaliyetleri sırasında hiçbir nitelikte silah, patlayıcı, delici, kesici, yaralayıcı vb. maddeler bulundurmayacağımı,
 20. İstanbul Gönüllüleri faaliyetleri görev esnasında alkol, uyuşturucu vb. madde kullanmayacağımı ve yanımda bu tür maddeler bulundurmayacağımı,
 21. İstanbul Gönüllüleri faaliyetlerinde kusurumla sebep olduğum herhangi bir kazada her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu,
 22. 22.İstanbul Gönüllüleri faaliyetlerini aksatacak, kendime, birlikte çalıştığım gönüllülere ve çevremdekilere zarar verebilecek, çevremdekiler açısından bilinmesi gereken sağlık sorunlarımı beyan edeceğimi,   
 23. Etkinlikler ve bu faaliyetler için düzenlenen seyahat/gezi vb. organizasyonlarda şahsımdan kaynaklanacak zararlara ilişkin tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu,
 24. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatı doğrultusunda, kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak, tarafıma İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ tarafından yapılmış olan gerekli aydınlatmalar uyarınca, gönüllülüğün ifası için kişisel verilerimin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve yurtiçi ve yurtdışında üçüncü Kişilere aktarılmasına açık rızamla izin verdiğimi,
 25. İstanbul Gönüllüleriyle sağlıklı ve etkin iletişim kurulabilmesi için kayıtlardaki kişisel bilgilerimin güncel olmasını sağlayacağımı, olabilecek değişiklikleri bildireceğimi,
 26. İstanbul Gönüllüleri bünyesindeki faaliyetlerle ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların telefon, çağrı merkezleri, faks, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda tarafıma ulaştırılmasını önceden kabul ettiğimi ve bu konuda gerekli izni verdiğimi,
 27. İstanbul Gönüllüleri yapılanmasına ve gönüllülerine ilişkin kişisel veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine KVKK mevzuatına uygun olarak riayet edeceğimi; bu veri, bilgi ve görsellerin (fotoğraf, video, ses vb.) sosyal medya vb. mecralarda paylaşımı için veri sahiplerinden ve/veya bir üst sorumludan izin alacağımı, veri sahibi aydınlatılmamış ve veri sahibinden açıkça izin alınmamış hiçbir veriyi kullanmayacağımı; bu verilerin mevzuata aykırı olarak işlendiğini, aktarıldığını, veri güvenliğinin ihlal edildiğini tespit etmem halinde, bu durumu derhal (en geç 24 saat içinde) İstanbul Gönüllüleri yetkililerine bildireceğimi,
 28. İstanbul Gönüllüleri etkinlikleri kapsamında, tarafımca kayda alınan ya da tarafıma ait fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin, İstanbul Gönüllüleri'nin kurumsal iletişim mecralarında (dergi, web sitesi, sosyal medya, bülten vb.) ya da çeşitli iletişim tanıtım faaliyetlerinde İstanbul Gönüllüleri tarafından süresiz olarak kullanımına izin verdiğimi ve bu konuda herhangi bir bedel talep etmediğimi,
 29. Üye kaydım öncesinde yüz kızartıcı herhangi bir suçtan adli kaydım ve sürmekte olan bir davam olmadığını, gerekli görülmesi halinde adli sicil kaydımı ibraz edeceğimi,                                            

 

Yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi, başta kişisel veriler olmak üzere şahsi, fikri ya da sınai mülkiyet konusu içerik, kullanım ve faaliyetler, tarafımla yapılacak her türlü iletişim ile yukarıda yazılı beyan ve taahhütlerime ilişkin lüzumlu tüm izin, onay ve muvafakatleri verdiğimi, yazılı hüküm ve şartlara uyacağımı ve uygulayacağımı, İstanbul Gönüllü Adayı Bilgi Formunda (online) verdiğim bilgilerin doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, faaliyetlerim sırasında bilerek veya ihmalim nedeniyle gerek İstanbul Gönüllülerinin maddi veya manevi varlığına, gerekse üçüncü kişilere herhangi bir şekilde zarar gelmesi halinde, İstanbul Gönüllüleri yönetiminin olası zararı tarafımdan talep etme hakkının saklı olduğunu, bu beyanıma aykırı hareket etmiş olmam halinde İstanbul Gönüllüleri Yapılanmasından ihracım da dahil uygulanacak disiplin yaptırımlarını kabul ettiğimi ve İstanbul Gönüllüleri Yapılanmasından herhangi bir talepte bulunmayacağımı, doğacak sorumluluk nedeniyle platforma rücu etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim.                                            

 

-->